Algemene Voorwaarden | Bedrukte-Mokken.nl

ARTIKEL 1    - Definities

ARTIKEL 2    - Identiteit van de ondernemer

ARTIKEL 3    - Toepasselijkheid

ARTIKEL 4    - Het aanbod

ARTIKEL 5    - De overeenkomst

ARTIKEL 6    - Herroepingsrecht

ARTIKEL 7    - Kosten in geval van herroeping

ARTIKEL 8    - Uitsluiting herroepingsrecht

ARTIKEL 9    - De prijs

ARTIKEL 10  - Conformiteit en Garantie

ARTIKEL 11  - Levering en uitvoering

ARTIKEL 12  - Betaling

ARTIKEL 13  - Klachtenregeling

 

ARTIKEL 1- DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de klant, koper, al of niet natuurlijk persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Amstel Printing Group (Bedrukte-mokken.nl)

Vestigingsadres: Kattegat 50F, 9723 JP Groningen

Telefoonnummer +31 (0)23 - 205 20 15

E-mailadres: info@bedrukte-mokken.nl

KvK-nummer: 66265738

Btw-identificatienummer: NL856470090B01

 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, staat de tekst van onze algemene voorwaarden ter beschikking. De algemene voorwaarden zijn bij de ondernemer in te zien en staan tevens gepubliceerd op de website van de ondernemer.

 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Meestal gaat het daarbij om de navolgende of één of meerdere van de navolgende informatie punten:

- de prijs is exclusief belastingen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

  daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen

  de ondernemer de prijs garandeert;

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de

  door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst  

  herstellen.

 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. De ondernemer zal, eventueel, mits van toepassing, bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte, of nog te verstrekken, redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, na aftrek van een bedrag vanwege eventuele schade, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard, dan wel gepersonificeerd zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt(en) waarop de ondernemer geen invloed heeft.

 

ARTIKEL 9 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt(en) en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

 

 

 

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Indien klachten van de afnemer door bedrukte-mokken.nl gegrond worden bevonden, zal bedrukte-mokken.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van bedrukte-mokken.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van bedrukte-mokken.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

3. Bedrukte-mokken.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.

4. Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens bedrukte-mokken.nl in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van bedrukte-mokken.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

5. In de basis zijn bedrukkingen op glazen afwasbestendig en bedrukkingen op porselein vaatwasbestendig (*m.u.v. Magic mokken; deze zijn afwasbestendig). Echter kan er geen 100% garantie worden afgegeven op de slijtvastheid van onze bedrukkingen. Het gebruik van bepaalde wasmiddelen, de intensiteit van het gebruik en het aantal wasbeurten hebben sterke invloed op de levensduur en slijtvastheid van de bedrukking.

6. Glas is als materiaal een natuurproduct en kan oneffenheden bevatten. Geen glas is hierdoor 100% identiek. Op eventuele oneffenheden wordt geen garantie gegeven.

 

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

1. Levering geschiedt vanaf fabriek. De goederen kunnen niet afgeleverd worden op beursstands, postbus- of particuliere adressen. De order wordt afgeleverd op het in de orderbevestiging vermelde afleveradres.

2. Levering geschiedt door DHL, DPD, PostNL of een andere koeriersdienst. Voor de aanname dient te worden getekend. De aflevering kan plaats vinden tussen 8 uur 's ochtends en 18 uur 's avonds. Bedrukte-mokken.nl is niet aansprakelijk voor pakketten die niet kunnen worden afgegeven wanneer levering geschiedt binnen bovenstaand tijdsbestek.


3. Levering geschiedt franco, dan wel onder verrekening van verzendkosten vanaf elke bedrukte ordergrootte. Voor onbedrukte orders worden de daadwerkelijke verzendkosten berekend. Voor de waddeneilanden, België en Duitsland geldt een toeslag.


4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden afgeleverd, danwel op het moment waarop deze hem volgens de orderbevestiging of overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Koper dient voor ontvangst aanwezig te zijn en te tekenen. De Koper is vanaf moment van ontvangst verantwoordelijk voor de goederen. Bedrukte-mokken.nl beschouwt na ondertekening, dan wel daadwerkelijke ontvangst, de goederen als zijnde afgeleverd. Wanneer koper niet aanwezig is zal doorgaans een tweede aanbieding plaatsvinden. Eventuele extra kosten na een 2e aanbieding worden koper in rekening gebracht.

5. Een eventuele termijn van levering is indicatief. Een opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. Bedrukte-mokken.nl of de fabrikant/leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor zaken die buiten haar invloedssfeer vallen (stakingen, calamiteiten, overmacht, ongevallen etc.). Een indicatieve levertermijn gaat in, en wordt geteld in werkdagen, nadat er een akkoord is gegeven op de digitale drukproef. Bij spoedleveringen zullen de afgesproken dagen door de fabrikant/leverancier in acht worden genomen. Ook dan kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor zaken die buiten onze invloedssfeer vallen (koeriersstakingen o.i.d.). Koper behoudt de plicht de artikelen af te nemen. Tenzij de levertijd onbillijk is heeft koper nimmer het recht de order na goedkeuring op de drukproef te annuleren. De levertijd wordt dan naar alle redelijkheid opgeschort.

6. Bedrukte-mokken.nl is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken. Extra kosten voor deelleveringen zullen nimmer ten laste komen van de koper. Wanneer nodig geacht kunnen deelleveringen afzonderlijk van elkaar worden gefactureerd.

7. Vanwege druktechnische redenen is vastgesteld dat het geleverde aantal maximaal 10% mag afwijken van het door koper bestelde aantal. Er kan derhalve sprake zijn van een onder- dan wel overlevering van 10%. Het daadwerkelijk geleverde aantal wordt gefactureerd. Bij de optie “direct bestellen” kan er derhalve sprake zijn van nafacturering/debitering. Koper heeft de plicht de geleverde aantallen binnen deze marges af te nemen.

8. Bij verlies van goederen door overmacht wordt bedrukte-mokken.nl geacht de schade voor koper zoveel mogelijk te beperken. Met koper kan overeengekomen worden de goederen opnieuw te leveren tegen de daarvoor geldende nieuwe levertijden en/of prijzen. Bedrukte-mokken.nl wordt geacht een dergelijke levering met spoed aan te vragen. Bedrukte-mokken.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging, buiten de invloedssferen van bedrukte-mokken.nl om.

9. Na levering gaat het risico van beschadiging van de artikelen over op de klant. Beschadiging door vervoer, productiefouten, bedrukkingsfouten en/of andere gebreken of omissies dienen binnen 2 dagen na ontvangst te worden gemeld. Indien mogelijk zoveel mogelijk met beeldmateriaal. Hierop kan bedrukte-mokken.nl snel actie ondernemen om de goederen te vervangen of te herstellen. Wanneer ook herstel niet mogelijk is wordt een gelijkwaardige vervangende product aangeboden aan koper.

10. Na akkoord op de drukproef is bedrukte-mokken.nl niet aansprakelijk voor afwijkingen in de drukkleuren. Vanwege variaties buiten onze controle en de aard van het printproces kan de kleur op de pdf (digitale drukproef) verschillen van die op het uiteindelijke product. Bij producten welke voorzien zijn van een speciale op maat gemaakte coating (binnenzijde van mokken in eigen PMS kleur), kan het omwille van het handmatige proces, voorkomen dat er onderlinge kleurverschillen ontstaan. Drukkleuren die niet zijn opgegeven met PMS-kleurcodes zijn indicatief. Beeldscherminstellingen geven niet de exacte kleurweergave. Indicatieve kleurbedrukkingen en onderlinge kleurverschillen bij (herhaalbestellingen) en handmatige drukprocessen (coatings in eigen pms kleur(en)) zijn uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 12 - BETALING

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6.1.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag normaliter nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 13 - KLACHTENREGELING

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, doch binnen 2 werkdagen na aflevering, zoals omschreven in artikel 11.9.

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwacht.