023 205 2015    info@bedrukte-mokken.nl   Spoedje? 1-3 dagen!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 - Definities 2 

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 3 

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 3 

ARTIKEL 4 - Het aanbod 3 

ARTIKEL 5 - De overeenkomst 4 

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 5 

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 5 

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 5 

ARTIKEL 9 - De prijs 6 

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 6 

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 6 

ARTIKEL 12 - Duurtransacties duur, opzegging en verlenging 7 

ARTIKEL 13 – Betaling 8 

 

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 

Dag: kalenderdag; 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een 

door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 3 

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER 

Naam ondernemer: Amstel Printing Group (Bedrukte-Mokken.nl)

Vestigingsadres: Emdenweg 3, 9723 TA Groningen

 

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is: +31 (0)23 - 205 20 15

E-mailadres: info@bedrukte-mokken.nl

KvK-nummer: 66265738

Btw-identificatienummer: NL856470090B01

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: 

- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; 

- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; 

- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. 

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 4 

 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

- de prijs inclusief belastingen; 

- de eventuele kosten van aflevering; 

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen 

- daarvoor nodig zijn; 

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de 

- ondernemer de prijs garandeert; 

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het 

gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een 

andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke 

- wijze deze voor de consument te raadplegen is; 

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. 

 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 5 

 

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

 

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT 

Bij levering van producten: 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Bij levering van diensten: 

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

 

ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 

consument; 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

f. voor losse kranten en tijdschriften; 

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 

c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

ARTIKEL 9 - DE PRIJS 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven. 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

 

ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

2. Indien klachten van de afnemer door bedrukte-mokken.nl gegrond worden bevonden, zal bedrukte-mokken.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van bedrukte-mokken.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van bedrukte-mokken.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

3. bedrukte-mokken.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

4. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Bedrukte-mokken.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van bedrukte-mokken.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

5. In de basis zijn bedrukkingen op glazen afwasbestendig en bedrukkingen op keramiek en porselein vaatwasbestendig. Echter kan er geen 100% garantie worden afgegeven op de slijtvastheid van onze bedrukkingen. Het gebruik van bepaalde wasmiddelen, de intensiteit van het gebruik en het aantal wasbeurten hebben sterke invloed op de levensduur en slijtvastheid van de bedrukking.

 

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING 

1. Levering geschiedt vanaf fabriek. De goederen kunnen niet afgeleverd worden op beursstands en particuliere adressen. De order wordt afgeleverd op het in de orderbevestiging vermelde afleveradres.

2. Levering geschiedt door DHL, DPD, PostNL of een andere koeriersdienst. Voor de aanname dient te worden getekend. De aflevering kan plaats vinden tussen 8 uur 's ochtends en 18 uur 's avonds. Bedrukte-Mokken.nl is niet aansprakelijk voor pakketten die niet kunnen worden afgegeven wanneer levering geschiedt binnen bovenstaand tijdsbestek.
3. Levering geschiedt franco vanaf elk bedrukte ordergrootte. Voor onbedrukte orders worden de daadwerkelijke verzendkosten berekend. Voor de waddeneilanden, België en Duitsland geldt een toeslag.
4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden afgeleverd, danwel op het moment waarop deze hem volgens de orderbevestiging of overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Koper dient voor ontvangst aanwezig te zijn en te tekenen. De ondertekenaar is vanaf moment van ondertekening verantwoordelijk voor de goederen, Bedrukte-Mokken.nl beschouwt na ondertekening de goederen als zijnde afgeleverd. Wanneer koper niet aanwezig is zal doorgaans een tweede aanbieding plaatsvinden. Eventuele extra kosten na een 2e aanbieding worden koper in rekening gebracht.

5. Een eventuele termijn van levering is indicatief. Een opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. Bedrukte-Mokken.nl op de fabriek kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor zaken die buiten onze invloedssferen vallen (stakingen, calamiteiten, ongevallen etc.). Een indicatieve levertermijn gaat in, en wordt geteld in werkdagen, nadat er een akkoord is gegeven op de digitale drukproef. Bij spoedleveringen zullen de afgesproken dagen door de fabriek in acht worden genomen. Ook dan kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor zaken die buiten onze invloedssferen vallen (koeriersstakingen o.i.d.). Koper behoudt de plicht de artikelen af te nemen. Tenzij de levertijd onbillijk is heeft koper nimmer het recht de order na goedkeuring op de drukproef te annuleren. De levertijd wordt dan naar alle redelijkheid opgeschort.

6.Bedrukte-Mokken.nl is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken. Extra kosten voor deelleveringen zullen nimmer ten laste komen van de koper. Wanneer nodig geacht kunnen deelleveringen afzonderlijk van elkaar worden gefactureerd.

7. Wettelijk is vastgesteld dat het geleverde aantal om druktechnische redenen maximaal 10% mag afwijken van het door koper bestelde aantal. Er kan derhalve sprake zijn van een onder- dan wel overlevering van 10%. Het daadwerkelijk geleverde aantal wordt gefactureerd. Bij de optie direct bestellen kan er derhalve sprake zijn van nafacturering/debitering. Koper heeft de plicht de geleverde aantallen binnen deze marges af te nemen. Geleverde aantallen buiten deze marges worden niet gefactureerd.

8. Bij verlies van goederen door overmacht wordt Bedrukte-Mokken.nl geacht de schade voor koper zoveel mogelijk te beperken. Met koper kan overeengekomen worden de goederen opnieuw te leveren tegen de daarvoor geldende nieuwe levertijden. Bedrukte-Mokken.nl wordt geacht een dergelijke levering met spoed aan te vragen. Bedrukte-Mokken.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging, buiten de invloedssferen van Bedrukte-Mokken.nl om.

9. Na levering gaat het risico van beschadiging van de artikelen over op de klant. Beschadiging door vervoer, productiefouten, bedrukkingsfouten dienen binnen 2 dagen na ontvangst te worden gemeldt. Indien mogelijk zoveel mogelijk met beeldmateriaal. Hierop kan Bedrukte-Mokken.nl snel actie ondernemen om de goederen te vervangen of te herstellen. Wanneer ook herstel niet mogelijk is wordt een gelijkwaardige vervangende product aangeboden aan koper.

10. Na akkoord op de drukproef is Bedrukte-Mokken.nl niet aansprakelijk voor afwijkingen in de drukkleuren. Drukkleuren die niet zijn opgegeven met PMS-kleurcodes zijn indicatief. Beeldscherminstellingen geven niet de exacte kleurweergave. Indicatieve kleurbedrukkingen zijn uitgesloten van aansprakelijkheid, tenzij de kleurafwijking onbillijk is.

 

ARTIKEL 12 - DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING 

Opzegging 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging 

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld 

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) 8 

 

wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode 

Duur 

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

ARTIKEL 13 - BETALING 

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

 

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.